Menu

Einfamilienhäuser

 • Einfamilienhaus 25 EFH 25
  • Maße: 13,00 m x 8,00 m
  • Grundfläche: 150 m²
  • Kellerfläche: -
  • Flachdach
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 29 EFH 29
  • Maße: 10,75 m x 8,50 m
  • Grundfläche: 136 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 24 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,52 m
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 28 EFH 28
  • Maße: 10,75 m x 8,50 m
  • Grundfläche: 135 m²
  • Kellerfläche: 71 m²
  • Dachneigung: 24 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,52 m
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 27 EFH 27
  • Maße: 10,00 m x 10,00 m
  • Grundfläche: 150 m²
  • Kellerfläche: 78 m²
  • Dachneigung: 21 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 26 EFH 26
  • Maße: 11,12 m x 9,62 m
  • Grundfläche: 138 m²
  • Kellerfläche: 66 m²
  • Dachneigung: 24 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,02 m
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 24 EFH 24
  • Maße: 11,00 m x 10,00 m
  • Grundfläche: 155 m²
  • Kellerfläche: 77 m²
  • Dachneigung: 21 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 23 EFH 23
  • Maße: 9,50 m x 9,50 m
  • Grundfläche: 132 m²
  • Kellerfläche: 69 m²
  • Dachneigung: 18 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 22 EFH 22
  • Maße: 12,75 m x 9,50 m
  • Grundfläche: 157 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 13 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,26 m
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 21 EFH 21
  • Maße: 12,75 m x 7,25 m
  • Grundfläche: 136 m²
  • Kellerfläche: 71 m²
  • Dachneigung: 13 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,26 m
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 20 EFH 20
  • Maße: 11,36 m x 7,24 m
  • Grundfläche: 114 m²
  • Kellerfläche: 61 m²
  • Dachneigung: 10 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,26 m
  mehr Informationen
 • Einfamilienhaus 19 EFH 19
  • Maße: 13,49 m x 8,00 m
  • Grundfläche: 150 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 13 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH18
  • Maße: 10,74 m x 11,00 m
  • Grundfläche: 179 m²
  • Kellerfläche: 96 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH17
  • Maße: 10,74 m x 11,00 m
  • Grundfläche: 184 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH16
  • Maße: 12,00 m x 9,00 m
  • Grundfläche: 163 m²
  • Kellerfläche: 85 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH15
  • Maße: 12,00 m x 9,00 m
  • Grundfläche: 167 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH14
  • Maße: 12,36 m x 8,12 m
  • Grundfläche: 152 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,02 m
  mehr Informationen
 • EFH13
  • Maße: 11,00 m x 8,25 m
  • Grundfläche: 139 m²
  • Kellerfläche: 71 m²
  • Dachneigung: 25 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH12
  • Maße: 12,36 m x 8,62 m
  • Grundfläche: 160 m²
  • Kellerfläche: 85 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,02 m
  mehr Informationen
 • EFH11
  • Maße: 12,36 m x 8,62 m
  • Grundfläche: 164 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 2,02 m
  mehr Informationen
 • EFH10
  • Maße: 11,00 m x 8,75 m
  • Grundfläche: 143 m²
  • Kellerfläche: 76 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH9
  • Maße: 12,00 m x 8,00 m
  • Grundfläche: 147 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH8
  • Maße: 11,00 m x 8,25 m
  • Grundfläche: 136 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH7
  • Maße: 11,00 m x 8,25 m
  • Grundfläche: 134 m²
  • Kellerfläche: 72 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH6
  • Maße: 9,50 m x 9,50 m
  • Grundfläche: 133 m²
  • Kellerfläche: 71 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH5
  • Maße: 9,50 m x 9,50 m
  • Grundfläche: 137 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Vollgeschoss
  •  
  mehr Informationen
 • EFH4
  • Maße: 10,38 m x 8,25 m
  • Grundfläche: 125 m²
  • Kellerfläche: 67 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH3
  • Maße: 10,00 m x 8,00 m
  • Grundfläche: 121 m²
  • Kellerfläche: 58 m²
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Keller
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH2
  • Maße: 10,00 m x 8,00 m
  • Grundfläche: 120 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen
 • EFH1
  • Maße: 9,25 m x 7,25 m
  • Grundfläche: 97 m²
  • Kellerfläche: -
  • Dachneigung: 22 Grad
  • Gründung: Bodenplatte
  • Obergeschoss: Kniestock
  • Kniestockhöhe: 1,77 m
  mehr Informationen